Privacyverklaring

Momentum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.brouwerijmomentum.nl

Info@brouwerijmomentum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Momentum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Om aan de koopovereenkomst te kunnen voldoen en om ervoor te zorgen dat we je over een bestelling kunnen informeren verwerken wij tijdelijk je naam, adresgegevens en e-mailadres en mogelijk je telefoonnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Momentum verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming toch gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@brouwerijmomentum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Momentum verwerkt jouw persoonsgegevens voor het afhandelen van jouw betaling, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om goederen en diensten bij je af te leveren. Hiermee wordt gedoeld op de wettelijke grondslag van art. 5 lid 1 sub a van de AVG. Deze gegevens zijn immers nodig ter uitvoering van de overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Momentum maakt geen gebruik van besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Momentum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Momentum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat betreft de voornoemde persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van maximaal een jaar. Wenst u dat deze gegevens eerder verwijderd worden kunt u dat verzoeken via info@brouwerijmomentum.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Momentum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Momentum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Momentum. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brouwerijmomentum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Momentum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Momentum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brouwerijmomentum.nl